Мәглүмәт хезмәте +7 (843) 267-88-07
татарча
"Казан" халыкара аэропорты сайтына рәхим итегез!                               

Чик буе контроле

"РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕННӘН ЧЫГЫП КИТҮ ҺӘМ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕНӘ КИЛЕП КЕРҮ ТӘРТИБЕ ТУРЫНДА"ГЫ
(15.08.1996 ел, N 114-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОННАН ӨЗЕМТӘ

Россия Федерациясе чикләрен һәркем иркен рәвештә үтеп чыга ала. Россия Федерациясе гражданины Россия Федерациясенә тоткарлыксыз кайтып керү хокукына ия.

I бүлек. ГОМУМИ КАГЫЙДӘЛӘР

1 нче маддә. Россия Федерациясеннән чыгып китү һәм Россия Федерациясенә килеп керү (аның территориясе аша транзит белән үтүне дә исәпкә алып) Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясенең халыкара килешүләре, әлеге Федераль закон, башка федераль законнар, шулай ук әлеге федераль законнар нигезендә Россия Федерациясе Президенты тарафыннан кабул ителгән указлар, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары белән көйләнә.

Россия Федерациясенең халыкара килешүендә, әлеге Федераль закон тарафыннан каралган кагыйдәләрдән гайре башка кагыйдәләр билгеләнгән очракта, халыкара килешү кагыйдәләре тормышка ашырыла.

2 нче маддә. Россия Федерациясе гражданинының, әлеге Федераль законда каралган нигезләр һәм тәртипләрдән гайре, Россия Федерациясеннән чыгып китү хокукы чикләнә алмый.

Россия Федерациясе гражданины Россия Федерациясенә килеп керү хокукыннан мәхрүм ителә алмый.

Россия Федерациясе гражданинына Россия Федерациясеннән чыгып китү, аның үзе, тормыш иптәше һәм якын туганнары өчен Россия Федерациясе законнары һәм Россия Федерациясенең халыкара йөкләмәләре белән гарантияләнгән хокукларын ничек тә булса чикләү белән янамый.

6 нчы маддә. Россия Федерациясеннән чыгып китү һәм Россия Федерациясенә килеп керү Россия Федерациясе гражданнары тарафыннан Россия Федерациясе территориясе чикләрендә Россия Федерациясе гражданинының шәхесен таныклаучы гамәлдәге документлары буенча тормышка ашырыла. Бу документларны рәсмиләштерү, бирү һәм тартып алу тәртибе әлеге Федераль закон тарафыннан билгеләнә.

Чит ил гражданнары яки гражданлыгы булмаган затлар Россия Федерациясенә килеп кергәндә һәм Россия Федерациясеннән чыгып киткәндә, әгәр дә әлеге Федераль закон, Россия Федерациясе халыкара килешүе яисә Россия Федерациясе Президенты указлары белән башкасы каралмаган булса, шәхесләрен таныклаучы һәм Россия Федерациясендә шул кыяфәттә танылучы гамәлдәге документларын һәм визаны күрсәтергә тиешләр.

Әгәр дә әлеге Федераль закон, башка федераль законнар, Россия Федерациясенең халыкара килешүе яисә Россия Федерациясе Президенты указлары белән башкасы каралмаган булса, гражданлыгы булмаган затлар Россия Федерациясенә килеп керүне һәм Россия Федерациясеннән чыгып китүне әлеге Федераль законда чит ил гражданнары өчен каралган кагыйдәләр нигезендә тормышка ашыралар.

Әгәр дә Россия Федерациясенең халыкара килешүендә башкасы каралмаган булса, затларның чит ил дәүләтенә килеп керүенә виза яки башка рөхсәтләрнең булуын контрольдә тоту транспорт компаниясенең (пассажирларны ташучының) бурычы булып тора.


Дәвамы укырга